Skip to content

Bazen i škola Ub

Izrada projekta rekonstrukcije i dogradnje objekta Osnovne škole „Milan Munjas“, Ub i izgradnje školskog zatvorenog bazena sa pratećim sadržajima i sve to sa toplom vezom sa dogradnjom i ostatkom škole.

Objekat škole je sagrađen 1978 godine. Formu objekta čine dva pravogougaona dela koja su međusobno preklopljena i u njihovom središtu je centralni hol sa glavnim školskim stepeništem i liftom. Dimenzije objekta su oko 70 m sa 30m. Fasada objekta je rađena od fasadne opeke sa vidnim armiranobetonskim stubovima i gredama i očuvana je i u dobrom je stanju.Sve prostorije unutar objekta na svim etažama se koriste za potrebe osnovne škole.

Spoljašnje i unutrašnje dimenzije aneksa, kao i nagib krova i vizuelni identitet aneksa u potpunosti prate postojeći objekat škole. Zahvaljujući ovome aneks predstavlja prirodni nastavak postojećeg objekta.

Naspram stepeništa unutar novoplaniranog aneksa škole na nivou prizemlja planirana je pasarela koja služi kao topla veza novoprojektovanog aneksa škole sa zgradom novoprojektovanog zatvorenog školskog bazena sa pripadajućim sadržajima, koje će koristiti kako đaci Osnovne škole tako i đaci Srednje škole i Gimnazije.

Zgrada zatvorenog školskog bazena sa pratećim sadržajima planirana je kao pravougaoni prizemni objekat (okvirnih dimenzija 25x57m).

Na samom ulazu u objekat zatvorenog bazena planirana je portirnica nakon čega se prostire centralni hodnik širine 2.4m , sve do ulaza u centralnu prostoriju sa bazenom. Prateći sadržaji ovog objekta su grupisani levo i desno od pomenutog hodnika.

Autor: Krip Inženjering

Tip projekta: Rekonstrukcija i dogradnja

Tip projektne dokumentacije: PZI

Lokacija: Ub

Status: Izgrađen 2020.godine