Skip to content

Dom zdravlja Borča

Dom zdravlja Borča je jedan od najnovijijh, najsavremenijih objekata zdravstava u Beogradu.

U cilju poboljšanja funkcionisanja sistema zdravstva i nivoa zdravstevnih usluga za korisnike, posebno u pogledu bolje opremljenosti sredstvima rada i primene savremenijih metoda lečenja postalo je neophodno dopuniti mrežu objekata zdravstevne zaštite na nivou opštine Palilua u odnosu na utvrđene radijuse opsluživanja.
Uzimajući u obzir da postojeći objekat Zdravstvene stanice u Borči u
ul.Ivana Milutinovića br.10a, već duže vreme nije adekvatan za korišćenje i nesmetano pružanje usluga korisnicima, izvršena je preparcelacija i formiranje katastarske parcele k.p.12618, k.o.Borča, namenjene za izgradnju novog objekta u koji bi bila dislocirana postojeća zdravstvana stanica.

Novoprojektovani objekat zdravstvene stanice je spratnosti Po+P+4 sprata.

U skladu sa namenom i funkcijom objekta, kao i sa prostornim ograničenjima parcele i funkcionalnom organizacijom aktivnosti, sadržaji planirani medicinskim programom su adekvatno raspoređeni po etažama.

Sam oblik i forma objekta su uslovljeni funkcionalnom organizacijom objekta, kao i potrebom za prirodnim osvetljenjem i ventilacijom što većeg broja prostorija u objektu.

 

Autor: Krip Inženjering

Tip projekta: Nova gradnja

Tip projektne dokumentacije: IDR, PGD, PZI

Lokacija: Borča, Beograd

Status: Izgrađen 2021.godine