Skip to content

Socijalno stanovanje Novi Sad

Predmet projekta je bila izgradnja višeporodičnog stambenog objekta za socijalno stanovanje,  spratnosti P+2+PK.

Objekat je po nameni stambeni 100%. Stambena struktura je prema projektnom zadatku Jedinice za upravljanje projektima (JUP). Predviđeno je da zadovolji potrebe za predmetnu lokaciju iz regionalnog stambenog programa u talasu SRB7 ekstenzija.
Gabarit objekta je približno 16,94m x 68,08m. Objekat se sastoji iz dve faze, u kojoj prvu fazu čine lamele 1 i 2, drugu lamele 3 i 4. Ukupno je projektovano 70 stanova različite strukture.

Lamele 1 i 2 su slika u ogledalu lamelama 3 i 4.

Sve stambene prostorije su prirodno ventilirane i prirodno osvetljene izuzev kupatila i kuhinja za koje se predviđa ventilacija.

Fasada je kontaktna sa završnom obradom u vidu silikatnog maltera. Dinamičnost fasade je postignuta varijacijom u dubini fasadnih ravni, kao i bojom različitih elemenata.

Autor: Krip Inženjering

Tip projekta: Nova gradnja

Tip projektne dokumentacije: IDR, PGD, PZI

Lokacija: Novi Sad

Status: U izgradnji